MySQL数据备份,压缩并清理

发布于:2021-07-25 22:10:01

前言:

本脚本只是个人的编写,仅供参考,若有提议请留言。


#!/bin/bash
backup_dir=/home/db_backup #存放备份文件的路劲
date_time=$(date +%F) #时间
database=(wg bw rg) #数据库
db_user=root #用户
db_password=123 #密码
db_host=127.0.0.1 #主机地址

[ -d $backup_dir/$date_time ] || mkdir -p $backup_dir/$date_time #判断路劲是否存在如果不存在创建

for i in ${database[*]}
do
mysqldump -u$db_user -p$db_password -h$db_host -B $i > $backup_dir/$date_time/$i.sql
sleep 2
if [ $? -eq 0 ];then
echo "$i 在$(date +%F %T)备份成功!" >> /tmp/backup_db.log
else
echo "$i 在$(date +%F %T)备份失败!" >> /tmp/backup_db.log
fi
done

echo "正在执行压缩..." >> /tmp/backup_db.log
cd $backup_dir && tar zcf $date_time.tar.gz $date_time && rm -rf $date_time
if [ -f $backup_dir/$date_time.tar.gz ];then
echo "压缩完成">> /tmp/backup_db.log
else
echo "压缩失败">> /tmp/backup_db.log
fi
echo "正在清理7天前备份文件..">> /tmp/backup_db.log

old_file=$(find $backup_dir -type f -mtime -7)
for i in $old_file
do
echo $(date %F_%T) 删除 $i >> /tmp/delet.log
rm -f $i
if [ $? -eq 0 ];then
echo "清理完成!">> /tmp/backup_db.log
else
echo "清理失败,无过期文件!">> /tmp/backup_db.log
fi
done

相关推荐

最新更新

猜你喜欢